לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

חוזר לקוחות 12.2018 מרכז

 דצמבר 2018

לקוחות נכבדים, שלום רב.

 

הנדון: הערכות סוף שנת המס 2018

שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני העבודה לסיומה של שנת המס 2018 ולפתחה של שנת המס 2019.
החומר בחוזר הלקוחות הוא תמציתי ומטרתו לסייע לעוסקים ולמעסיקים במידע כללי במיסוי ובדיני עבודה, אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץ אישי.

להלן רשימת הנושאים המופיעים בחוזר:

1. פעולות לקראת סוף שנת המס 2018.
2. עדכונים ושינויים במס לשנת 2018.
3. עדכונים בתחום דיני העבודה לשנת 2018.
4. ניהול ספרים ושמירת מסמכים.

1. פעולות לקראת סוף שנת המס 2018

1.1 ביצוע ספירת מלאי וליום 31.12.2018

* לא לרכוש פריטים הקשורים למלאי, שכן הם מנוטרלים מההוצאות (אלא אם כן פריטים אלה מוצעים לך במחירים אטרקטיביים ביותר).

* לנסות להיפטר ממלאי איטי ומת, אפילו במחירים נמוכים.

* החל מיום 11/11/2018 נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, יודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו כולל ציון פרטי השמדת המלאי הכוללים בין היתר את מועד וכתובת השמדת המלאי. בסמוך להשמדת המלאי על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל 2 חלקים: בחלק הראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי, בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים.

נישום אשר מתכונן לבצע השמדת מלאי מומלץ לפנות למשרדנו על מנת לקבל מידע כיצד עליו לפעול.

1.2 ביצוע ספירת קופה ליום 31.12.2018 הכוללת רשימת שיקים ומזומנים הנמצאים בקופה למועד זה. כמו כן, יש להוציא ריכוז הכנסות (Z), מצטבר לכל השנה, חשוב להוציא ביום זה.
עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא של רשימת הספירה.

1.3 למדווחים על בסיס מזומן יש לשקול הקדמת תשלומים בגין הוצאות שוטפות כגון: טלפון, ארנונה, תיקונים, ספרות מקצועית, בונוסים וכו', זאת רק במקרים בהם יש רצון להקטין את ההכנסה החייבת במס לשנת 2018.
במקביל ניתן לדחות הכנסות לחודש ינואר 2019.

1.4 תרומות בסך כולל של למעלה מ-180 ₪ בשנה הנן מוכרות כזיכוי לצורכי מס, ליחיד זיכוי של 35%, לחברה זיכוי של 23% וזאת בתנאי שנתרמו לגופים בעלי אישור ממס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה עד לתקרה של 30% מההכנסה החייבת או 9,211,000 ₪ לפי הנמוך.

1.5 דחית רכישת רכוש קבוע (ריהוט, ציוד, כלי רכב, מחשבים וכו') – רכישות אלה אינן מהוות הוצאה שוטפת, אלא מזכות בהוצאות פחת לפי החלק היחסי בשנה, בהם הם היו בעסק,
ולכן הפחתתם בסוף שנה אינה מביאה לתוצאה המקווה.

1.6 לעצמאיים – יש לשקול הקדמת תשלום המקדמה לביטוח לאומי מתאריך 15.1.2019 לתאריך 31.12.2018 – תשלום עד סוף שנה הינו הוצאה מוכרת בהתאם לתקנות.

1.7 אין צורך להקדים תשלומי שכר וסוציאליות עבור דצמבר 2018 – ההוצאה בינואר עבור משכורת דצמבר תותר בניכוי.

1.8 לוודא שלכל עובד בעל ותק מינימלי קיימת קרן פנסיה לזכותו על פי התנאים שנקבעו בחוק.

1.9 כמידי שנה גם השנה נעשו בדיקות סוף שנה והמלצות ניתנו בהתאם. לקוחות שעדיין לא העבירו את החומר לבדיקה מוזמנים להעביר בהקדם.

1.10 "עוסק פטור" פטור מתשלום מס עסקאות ומנגד אינו רשאי לנכות מס תשומות (זאת, פרט לסוגי עסקאות מסוימות) ובנוסף לכך הוא פטור מהגשת דוחות תקופתיים. עם זאת, עליו להצהיר על ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה. בשנת 2018 נחשב עוסק פטור, מי שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,003 ₪ לשנה.

1.11 הכנסות משכר דירה למגורים:

מסלול פטור

יחיד המשכיר דירה למגורים לצורך מגורים, יהיה פטור ממס על הכנסותיו מהדירה בתנאי שההכנסות מהשכירות לא עולות על 5,030 ₪ לחודש ובחישוב שנתי עד 60,360 ₪ בשנת המס 2018.

יחיד שהכנסתו משכ"ד למגורים עולה על התקרה תהיה חייבת באופן שכל סכום העובר את התקרה יחויב פי 2 ותקרת הפטור תוקטן בהתאם.

יצוין כי ההכנסה החייבת תחויב במס שולי.

מסלול מס בשיעור 10%:

מסלול המטיל 10% מס בלבד על ההכנסה ברוטו מהשכרת דירת מגורים וזאת ללא קביעת תקרה לגובה ההכנסות ובלבד שהמשכיר הנו יחיד ושהדירה המושכרת משמשת למגורים בישראל. מי שבחר במסלול זה לא יהא זכאי  לנכות פחת או הוצאות אחרות ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה.

יש לבצע תשלום מקדמה בשיעור של 10% מסך דמי השכירות שנתקבלו בשנת 2018 עד ליום 30 בינואר 2019, ניתן לשלם מקדמה גם לאחר מכן אך חיוב המס יהיה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

מסלול חייב:

במסלול זה משולם מס מלא על ההכנסה נטו, לאחר קיזוז הוצאות וכו', כנהוג לגבי כל הכנסה עסקית אחרת. בחלופה זו יהיה גם חיוב בדמי ביטוח לאומי על הרווח.

2. עדכונים ושינויים במס לשנת 2018

2.1 מדרגות המס לשנת 2018:

מדרגות המס מיגיעה אישית:

שווי נקודת זיכוי = 2,592 לשנה.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית

2.2 מס נוסף על הכנסות גבוהות (מס יסף)

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ש"ח (53,490 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

2.3 מס חברות

מס החברות לשנת 2018 = 23%
שיעור מס החברות לשנת 2019 נשאר ללא שינוי = 23%

2.4 הפחתה בדמי ביטוח לאומי לעצמאים ובמקביל חובת הפרשה לפנסיה

 2.4.1 ביטוח לאומי לעצמאים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזם שר האוצר שתקרב את התנאים הסוציאליים של העצמאים לאלו של השכירים.
משמעות השינוי היא ירידה בהפרשות לביטוח לאומי עבור 90% מהעצמאים המגיעים להכנסה של פחות מ-21,000 ₪ בחודש.

 2.4.2 הפרשה לפנסיה עצמאים

בניגוד לשכירים, שהחל משנת 2008 חלה עליהם חובת הפרשה לפנסיה, עצמאים לא היו מחויבים עד כה בהפרשה פנסיונית.

החל מ- 1.1.2017 כל עצמאי בין הגילאים 21 – 60 יהיה מחויב להפריש לחיסכון פנסיוני לעצמאים בשיעור של 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו- 12.55% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.

שכר ממוצע במשק בשנת 2018 הינו 9,906 ₪

החוק לא יחול על עצמאי שבמועד תחילת החוק היה בגיל 55 (כל מי שנולד לפני 31/12/1961) ועל עצמאי בחצי שנה הראשונה לפתיחת עסקו.

במידה ומדובר בעצמאי שהינו גם שכיר סכום ההפרשות שהופרשו דרך השכר כולל הפרשות המעסיק יקוזזו מחובת ההפרשה כעצמאי.

החל מ 1.1.2018 עצמאי שלא הפקיד לחיסכון פנסיוני יוטל עליו קנס בשיעור 500 ₪, הקנס לא יוטל על עצמאי שהכנסותיו לא עולות על סכום שכר המינימום (5,300 ₪ לחודש, 63,600 ₪ לשנה).

2.5 חברות ארנק

חברת ארנק היא חברה אשר רשות המיסים מייחסת את הכנסות החברה לבעל המניות וממסה זאת בהתאם, בד"כ אדם יחיד המחזיק בחברה, יחויב בתשלום מס הכנסה מלא ( כ-50% במקום מס חברות של 25%, ודחיית מס על דיבידנד), וכמובן בדמי ביטוח לאומי. חברות ארנק הינן אחת מהאופציות הבאות:

  • הכנסות החברה נובעות מפעילות בעל מניות כנושא משרה או שירותי ניהול בחבר בני אדם אחר.
  • הכנסות החברה נובעות מפעילות בעל המניות עבור אדם אחר, ואילולא ההכנסות התקבלו באמצעות החברה, היו מתקיימים בין בעל המניות לאדם האחר יחסי עובד-מעביד.
  • הכנסת החברה נובעת ממתן שירותים ולפחות 70 אחוז מהכנסותיה, נובעת משירות הניתן לאדם אחד או "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה במשך למעלה מ – 30 חודשים.

3. עדכונים בתחום דיני עבודה לשנת 2018

3.1 העלאת שכר המינימום

ביום 25.1.2015 פורסם חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"ה 2015, לפיו יועלה בהדרגה שכר המינימום, כזכור ב-1.4.2015 עלה שכר המינימום ל-4,650 ₪ בחודש, ב-1.7.2016 עלה שכר המינימום ל-4,825 ₪ בחודש ובתאריך 1.1.2017 עלה שכר המינימום ל-5,000 ₪ בחודש.

החל מיום 1.12.2017 הועלה שכר המינימום ל-29.12 ₪ לשעה ול-5,300 ₪ לחודש במשרה מלאה.

3.2 חובת דיווח גמל באמצעות ממשק מעסיקים ובמבנה אחיד.

כידוע חובתו של מעסיק להפריש לעובדיו לקרן פנסיה את הכספים עבור החיסכון הפנסיוני, בהתאם לשיעורים המתחייבים בהוראות החוק, צווי הרחבה והסכמי עבודה אישיים.

עד עתה, על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לגופים המוסדיים באופן ישיר או באמצעות סוכני ביטוח.

החל מינואר 2018 , נאכפה התקנה המחייבת מעסיקים מעל 20 עובדים לדווח אודות התשלומים לקופות הגמל השונות, לרבות ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, באמצעות ממשק מעסיקים באופן ממוכן ובמבנה אחיד.

החל מינואר 2019 , תיאכף התקנה על מעסיקים שמעסיקים מעל ל 5 עובדים.

3.3 קיצור שבוע עבודה

ביום 19.3.2018 פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, לפיו – היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ל – 42 שעות (במקום 43 שעות) ושעות העבודה בחודש למשרה מלאה יעמדו על 182 שעות (במקום 186 שעות).

3.4 זכאות לחופשה שנתית

ביום 7.2.2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק חופשה שנתית, המוסיף 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה בשתי פעימות.
ב-1.7.2016 נכנסה לתוקפה הפעימה הראשונה המעלה את מכסת ימי החופשה השנתית מ-10 ל-11 ימים (לשבוע עבודה בן 5 ימים).
ב-1.1.17 נכנסה לתוקפה הפעימה השנייה המעלה את מכסת ימי החופשה השנתית מ- 11 ל- 12 ימים (לשבוע עבודה בן 5 ימים).

להלן טבלת הזכאות לימי חופשה בפועל (לא כולל שישי שבת) מעודכן לתאריך 1.1.2018:

3.5 שיעור הפרשות לביטוח הפנסיוני

בעקבות צו הרחבה שנחתם ביום 23.5.2016, הועלו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת חודש ינואר 2017 בכל סוגי ההסדרים:
קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל ויהיו בשיעור אחיד שלא יפחת משיעורי ההפקדה שנקבעו בצו ההרחבה ויחולו על כלל המעסיקים במשק.

השכר המוכר לפנסיה כולל את מה שמוגדר "שכר בסיס"  ובנוסף כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד.
תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח (המזכה לפנסיה) והיא גובה השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת.

להלן טבלת ההפרשות לפנסיה מעודכן לתאריך 1.1.18:

 

ניהול ספרים

ברצוני להזכיר שמלבד ניהול חשבונות שוטף מרבית העסקים חייבים לנהל בעסקם ספרים נוספים כגון:
ספר הזמנות, ספר קופה, ספר פיקדונות, יומן רופא, יומן מלצרים וכד'.
לקוח שלא יודע בדיוק איזה ספרים עליו לנהל יצור עמנו קשר בהקדם לצורך מתן הסברים נוספים.

תקופת השמירה על המערכת החשבונאית:

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר.
לאחר 31.12.18 ניתן להשמיד את פנקסי החשבונות לשנת 2011, בתנאי שהדוח לשנת 2011 הוגש עד 31.12.12.

אנו משוכנעים כי תמצאו עניין בהמלצות וההנחיות המצורפות ואנו כתמיד עומדים לרשותכם במתן הסברים והדרכה ככל שיידרש.

במידה וישנו שינוי מהותי בהיקף הפעילות של העסק, אנא פנו אלינו לקבלת ייעוץ לצורך תכנון המס העתידי.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות -
מלאו כאן פרטים וצוות המשרד יצור עמכם קשר בהקדם:
דברו איתנו...
לנוחיותכם, מספר אפשרויות ליצור עמנו קשר:
נוכל להיפגש אצלנו!
ירושלים - הסדנא 4 ת.ד. 53240, מיקוד 9153102 נווה דניאל, גוש עציון 90909